Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

losiu
8225 129e 500
Reposted fromenn0 enn0
losiu
Reposted fromzelbekon zelbekon viatotal1ty total1ty
losiu
3289 f73a 500

June 13 2015

losiu
1471 9129 500
losiu
1335 fd2b 500
Reposted byzitabel zitabel
losiu
1121 602c
losiu
Reposted fromtotal1ty total1ty viabeatkazz beatkazz
losiu
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viabeatkazz beatkazz
losiu
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viainpassing inpassing
losiu
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainpassing inpassing
losiu
7566 1032
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromrol rol
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viarol rol
7601 f35c
Reposted frommyry myry viarol rol
losiu

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viacheri cheri
losiu
losiu
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong
losiu
6911 fa21
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation
losiu
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viatosiaa tosiaa

May 21 2015

losiu
Sny są odzwierciedleniem naszych pragnień, jawa-odzwerciedleniem naszego strachu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl